Anivet.hu
Kosár
üres
A kosarad üres
COVID-19

Adatkezelési tájékoztató 

I.

Általános rész

Ki kezeli az Ön személyes adatait? Ki az adatkezelő?

Az Ön személyes adatainak kezelése során a  PetFarmVet Állategészségügyi és Állattenyésztési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: PetFarmVet Kft.) jár el adatkezelőként.

Melyek az adatkezelő elérhetőségei?

A 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.

székhelye: 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42. 

telefonszáma: +36/1-348-3015

elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@anivetdirect.hu

Milyen adatok minősülnek személyes adatnak?

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Milyen személyes adatok tartoznak a személyes adatok különleges kategóriáiba?

A személyes adatok különleges kategóriáinak minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Ki minősülhet érintettnek?

A PetFarmVet Kft. különösen az alábbi természetes személyek személyes adatait kezelheti:

-          Adatkezelő honlapjára regisztrálók,

-          Adatkezelő honlapját (honalp címe) látogatók,

-          Adatkezelő által üzemeltetett webáruházban vásárlák,

-          Hírlevélre feliratkozók,

-          Facebook oldalon kedvelők, és üzenetet váltók

Melyek a legfontosabb jogszabályok, előírások, amelyek szabályozzák a PetFarmVet Kft. adatkezelési tevékenységét?

Az adatkezelést elsősorban az alábbi jogszabályok szabályozzák:

-          a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv)

-          a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk)

-          a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, (számviteli tv),

Milyen elvek mentén végzi az adatkezelési tevékenységét a PetFarmVet Kft.?

A PetFarmVet Kft. az adatkezelést a következő elvek mentén végzi, meghozva az ezen elvek érvényesüléséhez szükséges intézkedéseket, hogy a személyes adatok

a)       kezelése jogszerűen, tisztességesen és megfelelő jogalapon történjen (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság),

b)      gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,

c)       az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság),

d)      pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság),

e)       tárolása olyan formában történjen, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság),

f)       kezelése oly módon történjen, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg),

g)      kezelésének fenti elveknek történő megfelelésért való felelősség tudatában, a megfelelés igazolására képesen kezeli (elszámoltathatóság).

Milyen célból, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon és mennyi ideig kezeli a PetFarmVet Kft.?

A jelen adatkezelési tájékoztató Különös részében kerül ismertetésre, hogy a […] milyen célból, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon és mennyi ideig kezel.

A PetFarmVet Kft. alkalmaz automatikus döntéshozatalt, illetve végez profilalkotás?

A PetFarmVet Kft. nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésére álló adatokból nem alkot profilt az érintettekről.

 

Milyen jogok illetik meg az érintetteket?

A PetFarmVet Kft. biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését, a jogok gyakorlása során együttműködve az érintettekkel, azzal, hogy a […]-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog a szükséges és arányos mértékben korlátozhatja az érintetti jogok érvényesülését, ha ez az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme, illetve polgári jogi követelések érvényesítése érdekében szükséges (GDPR 23. cikk):

a)       tájékoztatáshoz való jog:

a PetFarmVet Kft. ‑ a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat.

A PetFarmVet Kft. akkor is az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban meghatározott információkat, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, kivéve, ha a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia,

b)      hozzáféréshez való jog:

az érintett jogosult arra, hogy a PetFarmVet Kft.-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. A […]. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a […] az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a PetFarmVet Kft.. – az érintett eltérő kérése hiányában ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások (így különösen a PetFarmVet Kft. ügyfelének minősülő, polgári jogi igényét érvényesítő személy) jogait és szabadságait.

c)       hozzájárulás visszavonásához való jog:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A PetFarmVet Kft. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

d)      helyesbítéshez való jog:

az érintett kérheti, hogy a PetFarmVet Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki,

e)       törléshez való jog:

az érintett kérheti, hogy a PetFarmVet Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség, így különösen, ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a […]-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Ha az adatkezelési kötelezettséget jogszabály írja elő, a […] az érintett adatát nem törölheti,

f)       elfeledtetéshez való jog:

ezen jog arra kötelezi a PetFarmVet Kft., hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az észszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését,

g)      korlátozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy kérésére a PetFarmVet Kft. korlátozza az adatkezelést, ha

-          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a PetFarmVet Kft.. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),

-          az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-          a PetFarmVet Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy

-          az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a PetFarmVet Kft.  jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben),

h)      a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog:

a PetFarmVet Kft. minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a PetFarmVet Kft. tájékoztatja e címzettekről,

i)        adathordozhatósághoz való jog:

ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy

-          a rá vonatkozó, általa az PetFarmVet Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

-          ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az PetFarmVet Kft.,

-          ha ez technikailag megvalósítható, kérheti a PetFarmVet Kft.-től a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását,

j)        tiltakozáshoz való jog:

az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a PetFarmVet Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján végzett feladata végrehajtásához szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben a PetFarmVet Kft. a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

k)      jogorvoslathoz való jog:

ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslatra jogosult.

Miként nyújthatja be az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit, az adatkezelés adott hozzájárulásának a visszavonását?

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

-          postai úton a PetFarmVet Kft., 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42. címen,

-          személyesen a PetFarmVet Kft. székhelyén (1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.),

-          telefonon +36/1-348-3015

-          e-mailben: ugyfelszolgalat@anivetdirect.hu

Az érintett kérelmeinek kezelése

A PetFarmVet Kft  az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a PetFarmVet Kft  a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a PetFarmVet Kft  a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha a PetFarmVet Kft.  nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Közös adatkezelés

A PetFarmVet Kft.  nem végez közös adatkezelési tevékenységet.

Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei?

A PetFarmVet Kft  főszabály szerint az alábbi pontban felsorolt adatfeldolgozókon kívül nem továbbítja személyes adatait semmilyen címzett részére. Kivételt képez ez alól, ha a PetFarmVet Kft. jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése körében köteles adatait továbbítani valamely hatóság, állami vagy más közigazgatási szerv részére.

Milyen adatfeldolgozót vesz igénybe az adatkezelő?

A PetFarmVet Kft a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe.

Az adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A PetFarmVet Kft.  kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely kellő garanciákat nyújt az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó a PetFarmVet Kft előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

A PetFarmVet Kft a következő vállalkozások adatfeldolgozói szolgáltatásait veszi igénybe:

Adatfeldolgozók:

Futárszolgálati tevékenység: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

Marketing és tájékoztató célú levelek küldésére: AlphaVet Kft. 1194 Budapest Hofherr Albert 42.

Szerver hoszting szolgáltatások (Tárhely (cPanel) szolgáltatás, Backup szerver szolgáltatás, Szerver Hosting szolgáltatás, Szerver Bérlés szolgáltatás): C-Host Kft. 1115 Budapest, Halmi u. 29.

Problémás rendelések esetén gyors sms értesítő: Netgo.hu Kft 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 13. 2.em. 202-204

Honlap üzemeltetése, fejlesztése: Netgo.hu Kft 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 13. 2.em. 202-204

Bankkártyás fizetési mód esetén az OTP Mobil Kft. által biztosított egyszerű és biztonságos SimplePay* online fizetési rendszerén keresztül történik a fizetés. A fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatások keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt A SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli és nem várt események megelőzésében nyújt segítséget. Minden tranzakció biztonságos és kódolt csatornán kerül lebonyolításra. Az AnivetDirect.hu webshop bankkártya információkat nem tárol. A vásárlás a fizetési szolgáltató weboldalán történik, a fizetés végezetével a rendszer automatikusan visszairányítja webáruházunkba. A Simple Pay fizetőoldal adattartalmáról a kereskedő nem szerez tudomást, mivel tőle független és védett oldal.
"A Simple Pay online bankkártyás fizetést választva a Megrendelő elfogadja, hogy a PetFarmVet Kft. (1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42.) által a www.anivetdirect.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: keresztnév, vezetéknév, email, telefonszám, számlázási név, számlázási irsz, számlázási város, számlázási utca, számlázási megye, számlázási ország, szállítási név, szállítási irsz, szállítási város, szállítási utca, szállítási megye, szállítási ország.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Egy adott megbízás ellátásához a PetFarmVet Kft  jogosult a fentieken kívül eseti jelleggel egyéb adatfeldolgozót (pl. fordító, pénzügyi szakértő) is igénybe venni, amelyről a megbízás ellátása során egyedileg tájékoztatja az érintettet.

Az általa kezelt személyes adatokat a PetFarmVet Kft. továbbítja harmadik országba?

A PetFarmVet Kft] rendszeresen nem továbbít harmadik országba személyes adatokat, az esetleges egyedi adattovábbítás esetén külön tájékoztatást nyújt az érintettek számára a „Milyen jogok illetik meg az érintetteket?” című részben foglaltakkal összhangban.

Milyen intézkedéseket hoz a PetFarmVet Kft.  az adatok védelme érdekében?

A PetFarmVet Kft az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében egyebek között

-          a vállalatirányítási és dokumentum kezelő rendszerben tárolt adatokhoz hozzáférés csak jelszóval és megfelelő jogosultsággal lehetséges,

A PetFarmVet Kft  a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Front-end (webáruház):
- a regisztrált vevők fiókjaiba csak jelszó ismeretében lehet belépni, így a webshopon keresztül az adatai nem hozzáférhetőek
- a webáruház https protokollon keresztül érhető el
Back-end (háttér folyamatok):
- a regisztráltak jelszavai nem visszafejthető kódolással (SHA512 salted hash-elt eljárással) vannak tárolva, így nincs lehetőség visszaélésre
- az adatbázisok, így a személyes adatok is az ismert technológiai lehetőségek közül az arányosan elvárható legjobb módon védett szervereken vannak tárolva. Kívülről nem hozzá férhetőek.

A személyes adatok kezelésével okozott kárért ki tartozik felelősséggel?

A PetFarmVet Kft  a személyes adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárért, az érintett személyiségi jogainak megsértéséért felelősséggel tartozik, és ha a jogsértés elismerésre vagy jogerősen megállapításra kerül, köteles megtéríteni a kárt. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:52. §) követelhet. A felelősség a PetFarmVet Kft  az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott kárért is terheli.

A PetFarmVet Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Az érintett az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy a 1194 Budapest, Hofherr Albert utca 42. székhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

A PetFarmVet Kft, adatvédelmi tisztviselőt – ezt előíró kötelezés hiányában – nem jelölt ki.

II.

Különös rész

II/1. Honlapon történő regisztrációhoz szükséges személyes adatok kezelése

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Regisztrációval történő fiók létrehozása

név

telefonszám

mobiltelefonszám

e-mail cím

jelszó

cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet)

egyéb kérdés, kérés

választott kommunikációs csatorna megjelölése

kedvencre vonatkozó adatok

hírlevelezéshez szükséges információ

szállítási mód megjelölése

fizetési mód megjelölése

különböző hírlevélre történő feliratkozás jelzése

Facebook profil

hozzájárulás (GDPR 6. cikk 1) a) pont)

 

Hozzájárulás visszavonásáig, illetve a regisztrált fiók törléséig

az adatszolgáltatás hiányában regisztrált fiók létrehozása, azzal megrendelés leadása nem lehetséges

 

II/2. Webáruházban történő megrendelés kapcsán kezelt adatok

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Webáruházban történő megrendelés teljesítése

név

e-mail cím

jelszó

ország

város

cím (utca, házszám, emelet, ajtó)

telefonszám

megrendelt termék megnevezése és darabszáma

fizetési mód

számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)

szállítási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)

érintett által kiválasztott szállítási mód

rendelésazonosító

rendelés dátuma

végösszeg

kuponkód

 

szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk 1) b) pont)

)

 

Az elévülési idővel megegyező, azaz 5 év.

az adatok szolgáltatásának hiányában Ön nem tud megrendelést leadni Webáruházunkban.

 

 

 

II/3. Számviteli eljárások során kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Számviteli kötelezettségek teljesítése

 

számviteli kötelezettségek teljesítésével összefüggésben kezelt személyes adatok

 

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk 1) c) és Art, Számviteli tv)

 

A hivatkozott jogszabályokban meghatározott időtartam, jelenleg 8 év.

az adatok szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul.

II/4. Panaszok kezelése

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Panaszok kezelése és kivizsgálása

 

név

telefonszám

mobiltelefonszám

e-mail cím

jelszó

cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet)

egyéb kérdés, kérés

választott kommunikációs csatorna megjelölése

kedvencre vonatkozó adatok

hírlevelezéshez szükséges információ

szállítási mód megjelölése

fizetési mód megjelölése

különböző hírlevélre történő feliratkozás jelzése

Facebook profil

 

Az adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése

(GDPR 6. cikk c) pont),

valamint a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) és (7) bekezdése

5 év.

Ön nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait

II/5. Hírlevélre történő feliratkozás

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Újdonságokról, hírekről hírlevél küldése

 

név

e-mail cím

ország

város

cím (utca, házszám, emelet, ajtó)

telefonszám

megrendelt termék megnevezése és darabszáma

fizetési mód

számlázási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)

szállítási cím (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám, kiegészítő adatok)

érintett által kiválasztott szállítási mód

rendelés dátuma

végösszeg

kuponkód

Hozzájárulás

(GDPR 6. cikk a) pont, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008 évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdése) továbbá 2001. évi CVIII. törvény - Ektv.)

Hozzájárulás visszavonásáig.

Ön nem kapja meg a továbbiakban hírleveleinket.

II/6. Honlapon alkalmazott sütik

Adatkezelés célja

Alkalmazott sütik, Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Felhasználói élmény növelése

 

userlike

capturly

google analytics

getsitecontrol

beamer

google adwords

Yusp

maileon/listamester

facebook

google optimize

Hozzájárulás

(GDPR 6. cikk a) pont, valamint a jogos érdek (GDPR – 6. cikk f) bekezdés)

userlike                         1 év

capturly                       1 év

google analytics           4 év

getsitecontrol               1 év

beamer                         2 év

google adwords             2 év

Yusp                            1 év

maileon/listamester      2 év

facebook    nincs adattárolás

google optimize           1 év

 
Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Capturly:

Azért, hogy weboldalainkat ügyfeleink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Capturly (https://capturly.com) rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://capturly.com/opt-out

GetSiteControll:

annak érdekében, hogy weboldalunk mobil nézetét javítani tudjuk, a telefonról látogató vásárlóinknak a vásárlás befejezésekor, egy két lépéses űrlapot jelenítünk meg, melynek kitöltése opcionális. Az űrlap kitöltése teljesen anonim az oldal telefonról történő használhatóságát elemzi.

Beamer:

A Beamer alkalmazásunk a hírfolyamunk kezelésére alkalmas. Látogatáskor egy sütit tesz le a böngészőbe, és értesítéseket küldd a felhasználónak, ha látogatása óta új információk kerültek fel rá. Számítógépen a kis harang felül, értesítés esetén, az értesítések számával, telefonon- tableten a jobb alsó sarokban található meg. Semmilyen személyes, visszaazonosítható adatot nem tárol, az ip-címet random névre alakítja át.

Yusp:

Intelligens ajánló, mely a látogatóknak anonim, nem beazonosítható módon monitorozza viselkedését, ez alapján termék ajánlásokat tesz. Az egyszerű újravásárlás elengedhetetlen eleme, hogy a látogatónak a megvásárolt, böngészett termékek, a következő látogatásakor is közvetlenül elérhetőek legyenek.

Userlike:

online chat kezelő felülete. A látogatók vásárlásban való segítésére alkalmas, amennyiben a bal alsó sarokban lévő élő chat funkciót választjuk. Azon látogatók, akik igénybe veszik a szolgáltatást, a beszélgetésben megadott adatait, és a beszélgetés szövegét 6 hónapig tároljuk, ezután töröljük.

Google Analytics:

A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ún. „sütiket“, küld az Ön számítógépére, mely tárolódik, és adatokat küldd a látogatás adatairól. Az süti adatokat minden esetben a Google tárolja amerikai szerverein. Az Analytics-be érkező személyes adatokat, pl. IP- cím, megrendelési azonosító a Google titkosítva adja át a rendszernek, így számunkra a látogató adatai nem beazonosíthatók. A sütik használatát böngészőszoftverének megfelelő beállításával letilthatja. A Google általi adatgyűjtést és -felhasználást (sütik és IP-cím) az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A plug-in helyett vagy mobil eszközök böngészőin kattintson erre a linkre egy letiltó süti telepítéséhez, mely a továbbiakban megakadályozza a Google Analytics keretein belül történő adatgyűjtést ezen a weboldalon. A letiltás mindaddig érvényben marad, míg nem törli annak sütijét. Ha a süti törlődött, elegendő mindössze újból a linkre kattintania. A Google Analytics felhasználási feltételeiről és adatvédelmi irányelvéről az alábbi oldalakon talál további információkat:

https://www.google.com/analytics/terms/us.html

https://www.google.de/intl/en-GB/policies/

A Google Remarketinget, a Google hirdetési szolgáltatását is használjuk, melynek segítségével célirányos hirdetéseket jeleníthetünk meg a weboldal korábbi látogatói számára. Ez a funkció az eszközök közötti remarketinget alkalmaz, a Google AdWords és a DoubleClick alkalmazásával. Ha beleegyezését adta, hogy a Google az Ön webes és böngészési előzményeit Google fiókjához társítsa, akkor a Google az Ön Google fiókjából és a Google Analyticsből származó információkat együttesen használja fel a hirdetések testreszabására és az eszközök közötti remarketing célcsoportja adatainak meghatározására. Google felhasználóként a „Saját fiókban” adhatja meg saját hirdetési beállításait és kapcsolhatja ki a személyre szabott hirdetések megjelenítését. A Google általi adatgyűjtést és –felhasználást az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Analitika, Facebook pixel (képpont)

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

Facebook remarketing

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

Google Adwords remarketing

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani.

Mivel minden böngésző eltérő, a felhasználó egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit.

Adatkezelő felhívja a felhasználók figyelmét, hogy elképzelhető, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tudnak használni a weboldalon, amennyiben úgy döntenek, hogy nem fogadják el a cookie-kat.

 

beszállítóink